Need Help ?
Call: +977- 010520124

राम्रा अभ्याशहरु

  • राम्रा अभ्यासहरू

    प्रकाशित मिती:  

    १)  " एक बिद्यालय एक पुस्तकालय " र  " एक विद्यालय एक सौचालय " को अबधारणाको  कार्यान्वयन । २)  बेरूजु फर्स्योटमा उल्लेख्ख्य सफलता, ९०% भन्दा बढीको सफलता । ३)  मौतिक बितरणमा सरोकार समूहको संलग्नता र पारदर्शीता । ४) सफ्टवेर मार्फत बिद्यालयको निकासा र सबै बिद्यालय / CLC लाई समयमै जानकारी गराउने गरेको । ५) सबै स्रोत केन्द्रहरूको web site निर्माण गरी अद्याबधिक गर्ने ग

    थप हेर्नुहोस